ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov

Adresa: Ul.17.novembra 31, 08301 Sabinov

Tel.: 051/4521840 Fax: 051/4520739 E-mail: skola@zsnovsab.edu.sk

Hlavná stránka
Profil školy
Kronika
Personálne obsadenie
Štatistické údaje
Organizácia šk. roka
Záujmová činnosť
Školský klub detí
Partnerstvá
Aktivity školy
Comenius
Projekt ESF
Výchovný poradca
Špeciálny pedagóg
Prevencia závislostí
Aktuality
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Školská jedáleň
Zverejňovanie
Odkazy

 

 


Informačný systém školy
(
agenda školy, elektronická žiacka knižka) 


Školský internetový časopis
 


 
Predpoved pocasia :: www.meteo.sk 

Počet prístupov:
 

 

*********************************************

Vitajte na stránkach našej školy

*********************************************

Slávnostné otvorenie šk. roka 2014/2015

2. september 2014 o 9.00 hod na školskom dvore

Privítanie žiakov 1. ročníka bude o 8.30 hod v átriu školy

Zaradenie žiakov do tried v školskom roku 2014/2015 nájdete na našich Edupage stránkach
(http://zsnovsab.edupage.org/students/?)

*********************************************

Informácia o voľných pracovných miestach

na základe § 11 a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov zamestnávateľa: Základná škola 
Sídlo zamestnávateľa: Ul. 17. novembra 31, 083 01 SABINOV
Kontakty: 051/4521840, 00421918436307,
skola@zsnovsab.edu.sk, www.zsnovsab.edu.sk

Kategória zamestnanca: pedagogický asistent ( 2 pracovné miesta)

Podkategória zamestnanca: asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným  znevýhodnením

Kvalifikačné predpoklady:

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

- v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
- ÚSO a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
- ÚSO a špecializné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v MPC

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

- v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
- v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
- v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
- v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,

 Iné súvisiace požiadavky: - prax v uvedenej pozícii vítaná,
                                          - pracovný pomer na dobu určitú do 31. 12. 2014
                                          - nástup 8.9.2014

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- profesijný životopis,
- doklady o ukončenom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- preukázanie zdravotnej spôsobilosti,
- súhlas s použitím osobných údajov.

 Žiadosti zasielať poštou do 4. septembra 2014 do 12:00 h. Obálku označte ,,Pracovný pohovor – asistent učiteľa“.   

Pracovný pohovor sa uskutoční dňa 5. septembra 2014 o 09: 00 h v budove ZŠ.

                                                                 Mgr. Alena Mladá (riaditeľka školy)

*********************************************

*********************************************

 

 Web správa:
Mgr. Peter Viktor
Škola podporovaná projektom
Posledná aktualizácia: 27.08.2014